Zdjęcia

Zgłoszenie awarii

Awaria przyłącza lub sieci wod.-kan.

     W przypadku zauważenia wycieku wody lub innej awarii na sieci lub przyłączu wodociągowym bądź kanalizacyjnym prosimy o pilny kontakt telefoniczny lub zgoszenie awarii w siedzibie Spółki.

Telefony kontaktowe:

Jerzy Roman - 0-604-199-059

Janusz Dziuba - 0-608-681-248

Centrala - 091-395-11-20

Oczyszczalnia Resko - 091-395-21-96 (24h/dobę)

 

Uszkodzenie lub wyciek wody w obrebie wodomierza głównego

    .Jeżeli przyłącze wodociągowe przekazane zostało Spółce do eksploatacji, to w ramach zawartej umowy Spółka wymienia niesprawne zawory, złączki, usuwa wycieki itp.Jeżeli uszkodzenie powstało z winy Odbiorcy, to Odbiorca pokrywa koszty wymiany i naprawy. W przypadku uszkodzenia (zatrzymania pracy) wodomierza głównego prosimy o zgłoszenie tej awarii do Wydziału Sprzedaży-Rozliczeń Spółki:

            w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00 bezpośrednio                   do Wydziału Sprzedaży-Rozliczeń 
tel. 0913951120 w 5; centrala: 0913951120

     Właścicielem wodomierza głównego jest dostawca wody. Niesprawny wodomierz wymieniany jest przez monterów Spółki na inny w ustalonym z Klientem terminie. Jeżeli uszkodzenie powstało z winy odbiorcy, to odbiorca pokrywa koszty wymiany i naprawy.

Po zainstalowaniu (wymianie) wodomierza Odbiorca winien w obecności monterów Spółki sprawdzić, czy:

  • na łącznikach (śrubunkach) mocujących wodomierz zostały założone plomby Spółki,

  • wodomierz ma nałożoną cechę legalizacyjną (plombę) Urzędu Miar,

  • właściwie odczytano i zapisano wskazanie wodomierza.

Należy również potwierdzić podpisem na poleceniu monterskim wykonanie prac.

Uwaga! Spółka nie odpowiada za sprawnoœć wodomierzy zamontowanych na wewnętrznych instalacjach wodociągowych w budynkach (tzw. podliczników). Takie potrzeby należy zgłaszać właścicielowi lub zarządcy budynku, albo wykonywać we własnym zakresie.
Spółka może wymienić wodomierz (podlicznik) w lokalu w ramach odpłatnej usługi. Nie wolno bez zgody Spółki samodzielnie demontować lub przemieszczać wodomierza głównego oraz zrywać plomby na urządzeniach i instalacjach wodociągowych.

Monterzy Spółki nie pobierają opłat gotówkowych za wykonaną u Klienta usługę.