Zdjęcia

Taryfy za wodę i ścieki

K O M U N I K A T
 

     Na podstawie Uchwały Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Resku

 z dnia 27 lutego 2007 r. ogłaszamy obowiązującą na terenie

Gminy Reska taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

odprowadzanie ścieków.

 

Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania, które będą obowiązywały na terenie gminy Resko przez okres 12 miesięcy, tj. od dnia 01.04.2007 r. do 31.03.2008 r.

Taryfa została przygotowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ), zwanej dalej Ustawą oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr127, poz. 886), zwanego dalej Rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków świadczonych przez Spółkę „Wodociągi i Kanalizacje” w Resku, z wyłączeniem odbiorców i dostawców hurtowych oraz usług świadczonych przy użyciu pojazdu asenizacyjnego.

Zgodnie z art. 22 Ustawy, taryfa obejmuje również cenę za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wyznaczonych hydrantów, przeznaczoną m.in. na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

 

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W przedkładanym wniosku proponuje się dla odbiorców wody zachowanie istniejącej, dwuczłonowej struktury taryfowej, tzn. składającej się z opłaty zmiennej, uzależnionej od ilości pobranej wody oraz opłaty stałej ( abonamentu ), niezależnej od ilości dostarczonej wody, płaconej za każdy miesiąc, bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody, wyrażonej w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, naliczanej zarówno dla każdego odbiorcy opomiarowanego wodomierzem głównym ( lub podwodomierzem w rozliczanych indywidualnie budynkach wielolokalowych ), jak i odbiorcy ryczałtowego. Należy jednoznacznie podkreślić, że opłata stała nie jest opłatą z tytułu odczytu wodomierza. Opłata abonamentowa jest naliczana na podstawie kosztów, jakie Spółka ponosi w związku dokonywaniem rozliczeń za wodę ( m.in. koszty obsługi rachunkowej – wystawianie faktur i zawieranie umów, koszty obsługi kasy oraz koszty obsługi informatycznej – zakup oprogramowania, aktualizacji oraz konserwacja sprzętu ). W odniesieniu do ścieków proponuje się zachowanie taryfy jednoczłonowej (bez naliczania abonamentu).

Niniejszym Spółka „Wodociągi i Kanalizacje” w Resku wnioskuje o ustalenie następującej struktury taryfowej i wysokości opłat za 1 m3 wody i ścieków na okres od dnia 01.04.2007 r. do 31.03.2008r. w sposób następujący:

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę.

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków.