Zdjęcia

Regulamin ¶wiadczenia usług

     Prawa i obowi±zki stron (Dostawcy usług oraz Odbiorców Usług) okre¶lone s± w Regulaminie Dostarczania Wody i Odprowadzanie ¶cieków w Gminie Resko, uchwalonym przez Rade Miejska w Resku w dniu 14.03.2006.