Zdjęcia

O Firmie

Spółka „Wodociągi i Kanalizacje” w Resku powstała w 2002 r. z przekształcenia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Resku. Jedynym właścicielem Spółki (100% udziałów ) jest Gmina Resko, reprezentowana przez Burmistrza Reska. Spółka kierowana jest przez jednoosobowy Zarząd, natomiast nadzór sprawuje pięcioosobowa Rada Nadzorcza. Aktualnie Spółka zatrudnia 18 pracowników, z czego 6 osób zatrudnionych jest w administracji.

Do statutowych obowiązków Spółki należy wykonywanie zadań w zakresie poboru, uzdatniania oraz rozprowadzania wody pitnej  oraz odbioru i oczyszczania ścieków na terenie Gminy Resko. Zadania te realizowane są na podstawie zezwolenia Burmistrza Reska na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ( decyzja nr OŚiGW.6225-3/03 z dnia 05.03.2003 r.) oraz umowy dzierżawy zawartej przez Spółkę z Gminą Resko, przekazującej Spółce w zarządzanie całą infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.